Srečelov

Prva sezona MAMO abonma s podnaslovom SREČELOV 2018/19 ponuja različen in raznoroden program, ki se estetsko spogleduje s sobdobnim plesnim, lutkovnim, dramskim, postdramskim in eksperimentalnim izrazom. V prvi sezoni  lahko naletiš na različne in raznorodne dogodke, dobitke in doživetja.

Z nakupom abonmaja sodelujete v vsakokratnem srečelovu na vsaki abonmajski predstavi in v velikem srečelovu, ki se bo zgodil na dodadatnem družabnem dogogku MAMO abonmaja maja 2019.

Če abonmaja ne kupite, lahko vseeno zbirate štampiljke na letaku in kupujete posamične predstave. Ob obisku vsaj 2 predstav lahko sodelujete v velikem srečelovu maja 2019.


Splošni pogoji sodelovanja v nagradnem srečelovu MAMO abonma

Veljajo za:

 • Partnerje MAMO abonma: Kulturno umetniško društvo Moment, Društvo za kulturno produkcijo in afirmacijo umetniških procesov Nagib, Lutkovno gledališče Maribor, SNG Drama Maribor, Kulturno društvo Plesna izba Maribor (Platforma sodobnega plesa).
 • Abonente MAMO abonma
 • Obiskovalce predstav v programu MAMO abonma

SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen

(1) Organizator nagradne igre je Kulturno umetniško društvo MOMENT, Kamniška ulica 34, 2000 Maribor (v nadaljevanju Moment).

(2) Kadar kot so-organizator nagradne igre (srečelova) sodeluje tudi poslovni partner organizatorja, ta izvede nagradno žrebanje, organizator pa izvede nagradno igro na zaključnem družabnem srečanju.

(3) V primeru, da nagrade zagotovi poslovni partner organizatorja, ki ne želi sodelovati v vlogi in obveznostih so-organizatorja (v nadaljevanju pokrovitelj), vse aktivnosti tega prevzame organizator.

POGOJI SODELOVANJA

 1. člen

(1) K nagradni igri lahko pristopijo in sodelujejo vsi, ki si z nakupom vstopnice  v okviru abonmaja MAMO, ogledajo posamezno predstavo.

(2) Sodelovanje v nagradni igri (srečelovu) ni pogojeno z dodatnim nakupom srečk in ga partnerji v projektu MAMO abonma ne dodatno zaračunavajo.

(3) Vsak posameznik lahko k posamezni nagradni igri pristopi le enkrat.

POTEK NAGRADNE IGRE

 1. člen

Nagradna igra bo potekala v dveh krogih:

V prvem krogu bodo obiskovalci po vsaki predstavi iz programa abonmaja MAMO žrebali oštevilčene srečke. Vsaka srečka je dobitna. Dobitki so oštevilčeni s številko pripradajoče srečke in jih je možno dvigniti na informacijskem pultu/blagajni ali tekom spremljevalnega programa predstave – natančen način prevzema dobitkov bo sporočen ob vsakokratnem žrebanju srečk na posameznem dogodku.

Drugi krog: Ob nakupu vstopnice na predstavah iz programa abonmaja MAMO bo vsak obiskovalec prejel letak, preko katerega bo lahko pristopil k zbiranju štampiljk ob ogledih predstav. Obiskovalci z zbranimi 2 ali več štampiljkami in imetniki abonmaja MAMO se lahko vključijo v drugi krog nagradne igre (srečelova). Po ogledu zadnje predstave (april 2019) ali ob prihodu na zaključni družabni dogodek (veliki MAMO srečelov, maja 2019) bodo v boben za žreb odvrgli zbirni letak ali abonmajski kartonček. Na zbirnem letaku ali abonmajskem kartončku, bodo obiskovalci, če bodo želeli sodelovati, podali  izjavo o sodelovanju in uporabi osebnih podatkov organizatorju. Žrebanje drugega kroga srečelova bo potekalo na družabnem dogodku maja 2019, kjer bodo udeleženci nagradne igre (srečelova) prejeli unikatne izdelke.

PRAVILA NAGRADNE IGRE

 1. člen

(1) Datum začetka nagradne igre: 31.8.2018. Datum zaključka nagradne igre: 31.5.2019

(2) S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri (srečelovu).

(3) V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

NAGRADE

 1. člen

(1) Vsi partnrji skupnega projekta MAMO abonma, enakovredno prispevajo dobitke za vsak posamični dogodek projekta.

(2) Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade ali izplačljive v gotovini.

ŽREBANJE NAGRAD

 1. člen

(1) Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre/srečelova je v prvem krogu odgovoren partner, kjer se srečelov izvede.

(2) Žrebanje nagrad ob drugem krogu bo potekalo na družabnem srečanju v okviru organizatorja Moment.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

 1. člen

(1) Nagrajence prvega kroga bodo o načinu prevzema dobitkov obvestili ob vsaki predstavi in pripradajočem spremljevalnem dogodku srečelova. Izročevanje dobitkov bo potekalo neposredno po dogodku.

(2) Nagrajence drugega kroga bodo javno obvestili na družabnem srečanju ob zaključku abonmaja MAMO maja 2019 in takrat tudi izročili dobitke. V primeru odsotnosti nagrajenca, bo o dobitku obveščen preko e-pošte in ga bo lahko dvignil v info pisarni GT22 do 30.6.2019.

(3) S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na zidu Facebook Profila in ob tem tudi označi (»tag«).

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

 1. člen

(1) Organizator Moment in so-organizatorji kot so-upravljalci osebnih podatkov spoštujejo zasebnost udeležencev nagradne igre (srečelova)  in se zavezujejo, da bodo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnali skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju in so-organizatorjih.

(2) Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre, razen, če s predpisi ni določeno drugače.

(3) V primeru, ko organizator nagradno igro organizira skupaj s so-organizatorjem, bo ta so-organizatorju posredoval seznam nagrajencev. Organizator ne prevzema odgovornosti za ustrezno odbdelavo in hrambo podatkov, ki so bili posredovani so-organizatorju.

(4) Sodeujoči v nagradni igri se s podpisom soglasja za sodelovanje strinjajo s posredovanjem podatkov so-organizatorju. Tako bo organizator po končani igri vse podatke uporabnikov, ki so podpisali soglasje za sodelovanje, posredoval so-organizatorju.

(5) Udeleženec nagradne igre organizatorju in so-organizatorjem kot so-upravljalcem zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre.

Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe: ime in priimek in elektronski naslov za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade in za obveščanje o aktivnostih projekta MAMO abonma

(6) Posameznik lahko v skladu z zakonodajo zahteva dostop do lastnih osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave, ima pravico do ugovora o obdelavi ter pravico do prenosljivosti podatkov. Organizator in so-organizatorji se zavezujemo, da bomo spoštovali posameznikovo voljo, osebne podatke pa za v izjavah opredeljene namene obdelovali zgolj v okviru danih privolitev.

(7) Podatke hranimo v fizični obliki in elektronski obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.

(8) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro prek elektronske pošte.

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

 1. člen

(1)  Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične narave ali vzroki na strani javnosti.

(2) O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani www.mamoabonma/srecelov

(3) Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov: info@moment.si